Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Чаплинський ЦПМСД»

Дата: 27.01.2021 17:15
Кількість переглядів: 1332

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради Херсонської області.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Чаплинського селищного голови від «05» січня 2021 року №1/Р «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради, розпорядження Чаплинського селищного голови від «25» січня 2021 року №36/Р «Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради Херсонської області.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради Херсонської області.

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Чаплинський ЦПМСД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 75200, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Космонавтів, 21.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради Херсонської області (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я - комунальним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чаплинської селищної ради, вживає заходи з профілактики захворювання населення, підтримки громадського здоров’я.

Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території Чаплинської селищної  територіальної громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради Херсонської області затверджено рішенням сесії селищної ради від 27.01.2021 року №75 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням): https://chaplynska-gromada.gov.ua/docs/604307/

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Чаплинський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чаплинської селищної ради на 2021 рік складають:
     - кошти селищного бюджету;

  • власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління;
  • кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг;
  • цільові кошти;
  • кредити банків;
  • інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 27.01.2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 26.02.2021 року, 16.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 75200, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Паркова, 40 (приймальня Чаплинської селищної ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05538) 2-17-31,            
е-mаіl:
chap.otg@chaplynska-gromada.gov.ua (тема: Конкурс на посаду керівника закладу охорони здоров’я Чаплинської селищної ради).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

 

Вимоги до претендента: 

- громадянство України;

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адмінстрування" або "Публічне управління та адміністрування" або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

– стаж роботи – не менше 3 років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
  план реформування закладу протягом одного року;
  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28. 
За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

02.03.2021 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допуску претендентів до конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: Актова зала Чаплинської селищної ради Херсонської області. 75200, Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Паркова, 40.

Додатки

Протокол №1. Засідання комісії


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора