Екологічна оцінка

Дата: 01.07.2019 10:28
Кількість переглядів: 822

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Генеральний план села Балтазарівка Чаплинського району Херсонської обл .»

Загальні положення

 

1) Замовник СЕО

Замовником проекту є:  Чаплинська   селищна рада .

Підстава розроблення: на виконання “ Програми розроблення містобудівної документації по Чаплинській селищній раді Чаплинського району Херсонської області на 2019-2020 роки” затвердженої рішенням Чаплинської селищної  ради  Чаплинського району Херсонської області двадцять дев’ятої сесії VII скликання  № 449 від 18.02.2019р ».

 

Вид та основні цілі ДДП

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Чаплинської селищної ради . .

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища . 

 

Завданнями проекту генерального плану населеного пункту є:

 

 • Встановлення межі населеного пункту;
 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

 

—   розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів;

— розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

 

При розробленні генерального плану населеного пункту враховується Генеральна схема планування території України, Схема планування території Херсонської області, Генеральний план м.Херсон, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території та плану зонування території, будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19, зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • Містобудівні умови та обмеження згідно зі статті 29 включають, зокрема:

—   відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній
документації на місцевому рівні;

— планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);

—  охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об'єктів господарської діяльності важливим с визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в с. Балтазарівка Чаплинського району Херсонської обл.

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с. Балтазарівка є: 

1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

 

2.Водні ресурси:

 • відсутність централізованого водовідведення по всім вулицям та дворам;
 •  
 • 3. Здоров'я населення:

— незадовільна якість питної води.

 

4. Поводження з відходами:

— відсутність санкціонованого місця видалення відходів та його сортування.

5. Кладовище впливає на довкілля та громадсько житлову забудову. Відстань менше нормативно – санітарної зони.

 

Цілі охорони довкілля

 

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Генеральний план населеного пункту, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля Херсонської області на 2018 - 2020 роки, Програма поводження з твердими побутовими відходами в Херсонській області на період до 2020 року, місцеві програми (за наявності).

 

 

 

Цілі охорони довкіллявідносно виявлених екологічних проблемтериторії

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов'язані із проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства,

які мають відношення до виявлених проблем

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту.

Впровадження технологій, спрямованих на

Зменшення забруднення атмосферного повітря,

 шляхом встановлення зеленої захисної смуги

від магістральної автодороги.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність 100% централізованого

Зменшення скидання неочишених та недостатньо

очищених стоків у водні об'єкти.

 

 

водовідведення в смт.

Будівництво, реконструкція споруд для очищення

стічних вод. системи роздільної каналізації,

каналізаційних мереж і споруд на них.

Будівництво очисної КНС типу БІОТАЛ.

Поводження з відходами Видалення, захоронения тапереробка твердих побутових відходів.

Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих сміттєзвалищ. Зменшення обсягів захоронения побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження.

Реформування системи санітарного очищення.

Впровадження роздільного збирання сміття,

встановлення майданчиків обладнаних

контейнерами для розподілу сміття.

Модернізація діючих та будівництво нових полігонів з метою захоронения відходів

Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

 

 

 

 

 

 

 

Закриття старого кладовища та проектування та

 будівництво нового кладовища за межами

населеного пункту згідно санітарним нормам

Кладовище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік та обсяг інформації

 

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • —  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із розробкою генерального плану населеного пункту, наступні:

—  зменшення викидів забруднюючих речовин у повітрі населених пунктів шляхом встановлення для
промислових та сільськогосподарських підприємств визначених законодавством розмірів санітарно-захисних зон, оптимізації схем дорожнього руху.

•       Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Балтазарівка Чаплинської селищної ради подаються до:

Чаплинська селищна рада

Чаплинського району Херсонської області

75200, Україна, Херсонська область,

смт Чаплинка, вул. Паркова,40

Відповідальна особа: Селищний голова           Фаустов О.Г.

Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Чаплинської  селищної  ради письмово або листом  :

75200, Україна, Херсонська область,

смт Чаплинка, вул. Паркова,40

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, з дня публікації повідомлення в газеті та на офіційному веб-сайті Херсонській обласній державній адміністрації департаменту екології та природних ресурсів .

Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. (відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

•       Відповідальна особа: Селищний голова           Фаустов О.Г.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора